Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:
I. Základní ustanovení
Provozovatel obchodu:

Diveland s.r.o.

Jaurisova 515/4

Praha 4

140 00

DIČ: CZ04126203

Kontakt:
e-mail: info@divers.cz

Tel.      00420 222 947 314

Číslo účtu:
270677337/0300
(dále jen “prodávající”)
Zákazník:
Je každý, kdo navštíví internetový obchod www.divers-direct.cz, učiní objednávku a dokončí ji v nákupním košíku stiknutím tlačítka “Dokončit”. Tím také souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými je povinen se před dokončením objednávky řádně seznámit.
(dále jen “kupující”)
II. Dodací podmínky a přechod vlastnictví ke zboží
1,    Všechny údaje, týkající se doby dodání, jsou nezávazné.
2,    Zboží skladem (označeno jako “odesíláme ihned”) expedujeme do 24h v pracovních dnech od doby jeho objednání, nebo, v případě platby předem od připsání částky na náš bankovní účet. Produkty, které jsou označeny jako  “k dodání do x dnů”, běžně expedujeme do x dnů, respektive po připsání částky na účet v případě platby předem.
3,    Pokud si kupující sjedná dopravu nebo pokud dodání zboží zahrnuje dopravu, je zboží považováno za dodané předáním prvnímu dopravci. Dopravcem je zpravidla fyzická či právnická osoba oprávněná k provozování dopravy. Zboží je odesíláno na adresu uvedenou při dokončování objednávky.
4,    Prodávající je vázán povinností zboží zabalit nebo jej jinak zabezpečit proti újmě na kvalitě a množství. I dílčí plnění je prodávající povinen vybavit příslušnými doklady, nejméně však dodacím listem
úplně a čitelně vyplněným.
5,    Škody vzniklé při přepravě musí být neprodleně reklamovány u přepravce.
6,    Poštovné je v případě objednání zboží, jehož hodnota je vyšší než 5000 kč včetně DPH, zdarma. Pokud je hodnota objednaného zboží nižší, účtujeme poštovné dle zvolené platby a dopravce.
7,    Vlastnictví ke zboží přechází na odběratele okamžikem, kdy je mu předáno, a to bez ohledu na místo předání, a dále úplným zaplacením ceny zboží. V ostatním platí přiměřeně ustanovení § 444 – 446 obchodního zákoníku.
III. Cena zboží a platební podmínky
1,    Kupní cena zboží je mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta zpravidla předem a jedná se o cenu smluvní. Vzájemně sjednanou kupní cenu může prodávající změnit, dojde-li v době mezi jejím sjednáním a plněním ke změnám nákladů převyšujícím 5% z ceny zboží. Tuto skutečnost prodávající oznámí kupujícímu vždy předem.
2,    Dochází-li k platbě na základě faktury, faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb. v platném znění.
3,    Kupující je ve věcech platby za zboží vázán povinnostmi uvedenými ve smlouvě v kontextu s ustanovením § 447 a následujících obchodního zákoníku. Vzniknou-li na straně odběratele důvody k reklamaci, nezbavuje jej to povinnosti dodržet platební podmínky sjednané smlouvou.
4,    Úhrady faktur bankovním převodem se provádějí na náš bankovní účet vedený u ČSOB. Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo objednávky nebo faktury.
5,    Všechny uvedené ceny na e-shopu jsou včetně DPH.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1,    Povinnosti prodávajícího vyplývají z ustanovení § 411 a následujícího obchodního zákoníku.
2,    Povinnosti kupujícího vyplývají z ustanovení § 447 a následujícího obchodního zákoníku.
3,    Pokud zákon nestanoví taxativně práva smluvních stran a tato nejsou předmětem smlouvy, mohou je sjednat smluvní strany na základě shodného projevu vůle. Stejně mohou smluvní strany postupovat i v ujednání vzájemných závazků nad zákonem stanovený rámec.
4,    Prodávající neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících pro něj ze smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek, jestliže bylo porušení způsobeno okolnostmi přírodní povahy nebo vyšší mocí, které jsou výjimečné a nemohly být rozumně předvídány, zejména v případě abnormálních dlouhotrvajících mrazů, požáru, větrné smršti, zemětřesení, povodně apod.
V. Vrácení zboží
1,    Lhůta pro vrácení – Kupující má právo v případě jakékoli nespokojenosti zboží vrátit, a to v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. 9. 2004 i bez udání důvodů. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Kupující má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
2,    Vrácení peněz – Prodávající vrací peníze za vrácené zboží + nejlevnější způsob dopravy nabízený v e-shopu. Nezáleží tedy, jaký způsob dopravy si kupující při dokončení objednávky zvolil. Peníze budou kupujícímu zaslány převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od fyzického obdržení a překontrolování zboží prodávajícím. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Pokud je zboží poškozeno, nebo není vráceno prodávajícímu kompletní, má právo nárokovat od kupujícího náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
3,    Způsob vrácení zásilky – Pokud kupující vrací zboží prostřednictvím pošty, nebude akceptováno zaslání na dobírku. Doporučujeme také zaslat zboží zpět tak, aby měl kupující doklad o jeho odeslání (např. doporučená zásilka). Do zásilky přiložte průvodní dopis s Vaším číslem účtu.
VII. Závěrečná ustanovení
1,    Poznámka, kterou kupující má možnost přidat k objednávce při jejím dokončení, není právně závazná a nelze ji tedy vymáhat.
2,    Podmínky sjednané smlouvou, dodatkem ke smlouvě mají před těmito všeobecnými podmínkami přednost.
3,    Vaše data, chráněná zákonem č. 101/2000 Sb. (“Zákon o ochraně dat”), budou zpracována v rámci platného práva o ochraně dat a použita pro vyřízení Vaší objednávky, pro zkoušku solventnosti a pro zasílání nabídek výrobků buď od nás, nebo ze zasilatelské obchodní branže. Jste oprávněni požadovat od nás informace, týkající se zpracování osobních údajů ve smyslu § 12 zákona na ochranu dat a/nebo změny dat. Náleží Vám práva, uvedená v § 21 zákona na ochranu dat, a to zejména máte právo, požadovat od nás vysvětlení, pokud se domníváte nebo zjistíte, že nedodržujeme platná zákonná ustanovení na ochranu dat. Můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s použitím a dalším poskytováním firmy, jména a adresy k reklamním účelům. Pošlete nám jednoduše sdělení poštou nebo emailem.
4,    Mějte prosím pochopení pro to, že nepřebíráme ručení za případné tiskové chyby v ceníku, či na internetových stránkách.
5,    V případě, že se některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane neúčinným, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení a celého právního úkonu.
6,    Pro smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení obchodního práva OSN.
7,    Všechny spory vznikající z  dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi dodavatelem a odběratelem a v souvislosti s ním, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Brně, podle jeho řádu a pravidel, případně místně příslušným Soudem.
8,    Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti i účinnosti dnem 1.ledna 2014.